PRAVIDLA HRY: Soutěž o vstupenky na Festival kávy a čaje

Jak se zúčastnit:

Termín soutěže: Od 00:00 hod. 24.5.2024 do 23:59 hod. 4.6.2024.

Účast: Hra je otevřena pro všechny zájemce nad 18 let.

Úkol:

Odpověď nebo fotografie: Zaslat svou odpověď nebo fotografii prostřednictvím komentáře pod herním příspěvkem na Facebooku pořadatele.

Sdílení: Sdílet herní příspěvek na svém Facebooku.

Hodnocení:

Porota: Tříčlenná porota složená ze zástupců organizátora vybere dne 5.6.2024 pět nejoriginálnějších příspěvků.

Výběr výherců: Hodnotit se bude originalita fotografií a komentářů.

Výhry:

Výherci: Pět vybraných účastníků získá každý 2 vstupenky na Festival kávy a čaje.

Detailní pravidla a podmínky:

Účast v soutěži:

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v ČR.

Každý účastník se může zapojit pouze jedním komentářem nebo fotografií.

Průběh soutěže:

V období od 24.5.2024 00:00 hod. do 4.6.2024 23:59 hod. mohou účastníci zasílat své odpovědi nebo fotografie do komentářů pod herní příspěvek na Facebooku.

Součástí účasti je také povinnost sdílet herní příspěvek na svém osobním Facebookovém profilu.

Hodnocení a výběr vítězů:

Porota bude hodnotit všechny zaslané fotografie a komentáře.

Dne 5.6.2024 vybere porota pět nejoriginálnějších příspěvků.

Kritériem hodnocení je originalita a kreativita.

Oznámení výherců:

Výherci budou oznámeni na Facebookové stránce pořadatele dne 6.6.2024.

Pořadatel kontaktuje výherce prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.

Předání cen:

Každý z pěti vybraných účastníků získá dvě vstupenky na Festival kávy a čaje.

Vstupenky budou předány elektronicky nebo fyzicky po dohodě s výherci.

Práva a povinnosti:

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli změnit nebo ukončit.

Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely soutěže.

Dne: 23.5.2024

SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA FESTIVAL KÁVY A ČAJE - Všeobecné podmínky a informace soutěže

Na webových stránkách www.karavan-centrum-morava.cz bude v termínu 24.5.2024 do 4.6.2024 realizovaná hra s názvem "Soutěž o vstupenky na Festival kávy a čaje" (dále jen jako "hra") 

O co hrajeme: Výhra:

Vstupenky na "Festival kávy a čaje", který se bude konat v termínu od 8. června 2024 do 9. června 2024 v areálu výstaviště Kroměříž. 

Systém hry:

Zúčastnit hry se může každý, kdo v období od 00:00 hod. 24.5.2024 do 04.6.2024 23:59 organizátorovi prostřednictvím komentáře na facebooku pořadatele herního příspěvku zašle svou odpověď nebo fotografii a zároveň sdílí facebookový příspěvek pořadatele. Výhru získává těch 5 účastníků (každý 2 vstupenky), jejichž fotografie nebo komentáře byly tříčlennou porotou složenou ze zástupců organizátora vybrány dne 5.6.2024 ze všech došlých fotografií a komentářů jako nejoriginálnější.

Pořadatel a organizátor:

Pořadatelem hry je společnost CARAVAN CENTRE MORAVIA, s.r.o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČ: 27684369, DIČ: CZ27684369, vedená u krajského soudu v Brně,, oddíl C, vložka 51902, která je také přislibujícím a poskytovatelem (odměn) výher. Zároveň tato společnost organizačně zajišťuje a pořádá hru, v rozsahu její prezentace na webových stránkách až do fáze výběru výherců.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou ve věku od 18 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. Účastník, který se účastnil hry v rozporu s těmito podmínkami, nemá právo získat ani čerpat výhru.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu. Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem hry Pořadateli/Organizátorovi je Pořadatel/Organizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli kontaktní informace získané od účastníka a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, nejpozději však do 3 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. 

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.karavan-centrum-morava.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni. 

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil. Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou. 

GDPR

Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje účastníků dle těchto pravidel hry, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem hry, který vznikne účastí účastníka ve hře. V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci hry, nejdéle po dobu 10let od posledního dne doby hry. Osobní údaje výherce/ů bude pořadatel také zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her formou pořízení podobizen a jiných osobních projevů účastníků, zvukových, obrazových a/nebo zvukově – obrazových záznamů výherce/ů a jejich zveřejnění v reklamních materiálech pořadatele, a to nejdéle po dobu 10let od posledního dne doby hry. Osobní údaje účastníků hry bude pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR pověří třetí osobu – organizátora hry. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům hry, jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva: (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává; (ii) právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů; (v) právo na přenositelnost osobních údajů.

Účastníci hry jsou oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Výše uvedená práva mohou účastníci hry uplatnit u pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, příp. na e–mailové adrese: info@karavancm, nebo se mohou obrátit na osobu u pořadatele pověřenou činností na úseku ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím e–mailové adresy: mmrazkova@karavancm.cz.