VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A OCHRANY GDPR

Úplné znění pravidel spotřebitelské akce "Karavan Centrum Morava - Caravaning Brno" pravidla pro ČR 

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel akce "Karavan Centrum Morava - VELETRH CARAVANING BRNO 2023"" (dále jako "akce" a/nebo "soutěž") pro Českou republiku (dále jako "Pravidla"). 

1. POŘADATEL AKCE

Pořadatelem akce je společnost CARAVAN CENTRE MORAVIA, s.r.o. , 27684369 , se sídlem Kotojedy 56 Kroměříž, PSČ 767 01, Česká republika, vedená u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51902 (dále také jako "pořadatel"). 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE, 

1) Akce se koná v době od 02.11.2023 09:00:01 hod. do 05.11. 2023 18:00:00 hod. (dále jen "Doba konání akce"). Akce probíhá na veletrhu CARAVANING BRNO území České republiky prostřednictvím soutěžního kupónu (dále také jako "Kupón"). Soutěžící se může zapojit (kromě splnění níže uvedených podmínek) všichni kdo vyplní soutěžní kupóny době konání soutěže je jednou z podmínek zapojení se do soutěže.

3. ÚČASTNÍCI AKCE, ZPŮSOB ZAPOJENÍ SE DO AKCE 

1) Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 13 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní následující podmínky: 

a) v době konání akce řádně vyplní soutěžní kupón a vloží jej do určené přepravky (dále jako "účastník" nebo "soutěžící"). 

b) V případě výhry osoby ve věku 13–17 let je vyžadován souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů výherce, s pravidly této akce a souhlas s fyzickým převzetím výhry za nezletilého výherce, resp. s jejím Classified - Confidential čerpáním, udělený zákonným zástupcem. Výherce ve věku 13–17 let nebude bez tohoto souhlasu moci v akci vyhrát. 4) Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, organizátorovi, této akce.

4. JAK ZÍSKAT VÝHRU

1) Základní podmínkou účasti o výhru je řádné vyplnění soutěžního kupónu.

5. KOMUNIKACE S VÝHERCI 

1) K odeslání výhry, dojde poté, kdy bude výherci nebo jeho zákonnému zástupci prostřednictvím informovaného souhlasu informován o všech právech týkajících se osobních údajů výherců, které výherci pořadateli poskytnou za účelem zaslání výhry.


7. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VÝHRY 

1) Výhra bude zasílána kurýrní službou průběžně, nejpozději do 8 týdnů od ukončení soutěže, tedy do 30.11.2023.  

2)Výherce, případně zákonný zástupce výherce je povinen uvést všechny požadované údaje správně a úplně, v opačném případě pořadatel nemůže garantovat doručení výhry. V případě uvedení chybné adresy výhercem neodpovídá pořadatel za ztrátu či chybné dodání zásilky a není povinen zajistit náhradní plnění v podobě nové výhry či peněžitého plnění. 

3) Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v akci ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedená v těchto Pravidlech. Účast v akci ani ceny není možné vymáhat právní cestou. 

4) Pokud si výherci výhry dle pokynů nepřevezmou, jejich nárok na cenu zaniká a pořadatel je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení. Výhry jsou nepřevoditelné na jinou osobu, výjimku představuje převzetí výhry zákonným zástupcem viz výše. Výhry jsou neprodejné, v případě zjištění zneužití výher, bude účastník vyloučen z další účasti na soutěži. 

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1) Po celou dobu konání akce pořadatel nezpracovává osobní údaje účastníků.

2) Teprve v okamžiku, kdy se účastník stane výhercem výhry, musí účastník starší 18 let nebo zákonný zástupce výherce ve věku 13-17 let vyplnit webový formulář dle pokynů, aby byl výherci nárok na výhru potvrzen. Během tohoto potvrzení výhry poskytne (i) výherce ve věku 18 let a starší nebo (ii) v případě výherce ve věku 13-17 let jeho zákonný zástupce pořadateli informovaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu datum narození, e-mailová adresa, jméno a příjmení, platná doručovací adresa, telefonický kontakt. Účelem zpracování osobních dat výherců je komunikace s výherci soutěže, popř. jejich zákonnými zástupci. 

Doba zpracování je doba nezbytně nutná pro vyhodnocení soutěže, maximálně 1 rok, následně budou tyto osobní údaje zlikvidovány. 

3) Osobní údaje účastníků, popř. zákonných zástupců v rozsahu výše uvedeném budou zpracovávány pořadatelem, jako správcem osobních údajů, a organizátorem a technickým správcem, jako zpracovateli, na základě souhlasu daného výherci (či jejich zákonnými zástupci) při potvrzení nároku na výhru. 4) Účastník soutěže, popř. zákonný zástupce nezletilého výherce má právo souhlas kdykoliv odvolat na mail novinky@karavancm.cz a právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo na námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Předmětný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník či zákonný zástupce účastníka svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů. 

9. DALŠÍ USTANOVENÍ 

1) Účastník akce bude vyloučen z akce v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí, případně bude mít oprávněné podezření, že došlo k podvodnému nebo nekalému jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, eventuálně k jednání, které neodpovídá pravidlům fair play nebo pravidlům této akce. 

2) Účastníci nemají nárok na proplacení výhry v penězích nebo jinou kompenzaci. 


10. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE, OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se akce. 2) Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit akci bez jakékoliv náhrady z důvodů hodných zvláštního zřetele po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.karavan-centrum-morava,cz. 

3) Pořadatel nenese odpovědnost za případné vady výher ani za případnou újmu, kterou by účastníci event. utrpěli v průběhu čerpání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 

4) Organizátor a pořadatel akce neodpovídají za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníkem akce anebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, respektive nevyužitím výhry. 

5) Výňatky z těchto úplných Pravidel či zkrácená pravidla akce uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této akce. Jediným právně závazným dokumentem k akci jsou tato úplná Pravidla. 

7) Zobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky, Aplikace apod.) nemusí přesně odpovídat jejich skutečné podobě. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhry i jejich počet. 

8) Všichni účastníci akce jsou těmito pravidly vázáni. 9) Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

V Kroměříži dne 01. listopadu 2023


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu